Tradice budoucnosti

Kontakt

E-mail: deliandiver [ at ] hushmail.com

Twitter: delian_diver

Facebook: Delian diver

 

O projektu

Tradice budoucnosti není pouhá slovní hříčka. Název naznačuje, že „v proměnlivém světě existuje něco, co se nikdy nemění“. Korpus Tradice budoucnosti má být něčím víc než jen svědectvím o atmosféře doby, aktivitě jedinců a skupin. Vytváříme souvislý, překrývající se celek, aniž se vyhýbáme rozporům, vlastním všem smělým syntézám. Různá vzájemně si odporující zjištění platí ostatně i v exaktních vědách… Provokace, ponížená dnes na služku všelijakých úchylných minorit a jiných vlivných menšin, nás málo zajímá. Naší snahou je přispět dílem k rozšíření či alespoň udržování rozmanitosti myšlení, umožňující širší a celistvější světonázor bez podřizování se dobovým zájmům a konvencím. Takové úsilí bývá zpravidla retardováno a ohrožováno ideologickými překážkami. Někdy i pouhý zájem o určitá témata – dominující ideologií nejčastěji redukovaná na několik pouček a floskulí jí poplatných – vede k perzekučním následkům. Z tragického cítění povrchnosti a nepřijatelnosti podobného jednání vyplývá náš nesmiřitelný vnitřní odpor vůči ideovému a dějinnému zplošťování. Tradice budoucnosti je manifestací tohoto odporu, což však neimplikuje naši bezvýhradnou identifikaci se všemi postoji a názory, které představuje.

Památka, tedy doslova to, co bychom si měli pamatovat a znát, je termín vznikající výběrem. Hodnocení toho, co je z minulosti důležité a co nikoli, nesmí zůstávat jen výsadou systémových institucí. Sterilizace, falzifikace, vytlačování, selekce a prefabrikace faktů, delegitimizace pojmů, to jsou zavedené metody služebné historiografie. Řadovým konformistům, kteří úplně samozřejmě přecházejí do role obhájců oficiálního stanoviska mocných, lze přitom sotva co vyčítat: konformita je antropologickou konstantou. Bez určitého stupně konformity by život v lidských skupinách, od kmenových pospolitostí po politické národy, nebyl možný. Prostí lidé chtějí „žít“, chtějí „pracovat v oboru“ a tak se musejí přizpůsobovat. Antropologickou konstantou je ovšem i nonkonformita: „Hrdinou je odedávna ten, kdo se odváží toho, o čem ostatní jen neurčitě uvažují!“ Necítíme se být hrdiny, ale nejsme ani schopni stát se konformisty. Smysl pro povinnost, pocit sounáležitosti s našimi „kacířskými“ předchůdci, nás zavazuje. Nepředstíráme „objektivitu“, uchopit či chápat složitost světa a jeho dění („dějin“)znamená vždy zjednodušovat. Jsme však proti každé monomanii ve prospěch plurality názorů!

 

Podpořte nás a zpracujte v rámci Vašich studií, zájmů či profesí dané a podobné náměty:

Geneze metafyziky vůle.
Svědomí v antické, křesťanské a moderní literatuře.
Duchovní svoboda v dějinách.
Čest a stud v indoevropských kulturách.
Je život vlastností hmoty?
Vůdce, kabinetní politika nebo přímá demokracie? Totalitarismus versus tyranie většiny. Fraktál mezi řádem a anarchií.
Jak se svobodný sedlák-válečník měnil v poddaného nevolníka…
Hranice mezi zásadovostí a fanatismem, politikou a politikařením; a kdo je určuje.
Stát jako garant etiky?
Ruská občina, jihoslovanská zádruha – zmizelá otročina nebo paradigma pospolitostí pro novou Evropu?
Češi a Moravané v zaniklých říších – ztracená příležitost?
Autonomie svobodné vůle aneb rozhoduje mozek za nás?
Konstanty české identity v dějinách.
Informační hygiena a mediální dezinformace.
Sociální a etnické determinace z genopolitického pohledu.
Jak stav tělesných orgánů ovlivňuje „osobnost“.
Postagrární krajina, městské neopohanství.
Sběratelé informací: forma osvojené bezmoci?
Přestává být vůl, který tě živí volem?
Feminizace bílého muže a adrenalinové sporty.
Neurobiologie pro ideální stát.
Sociálně vyloučení a teorie interkulturální komunikace v praxi.
Česká republika, periferie nebo kolonie?
Protibankovní ekonomové..
Eutanazie: volání doby.
Konzumní společnost a možnosti individuálního a skupinového odporu (praktický dopad dobrovolné skromnosti).
Nehmotné rysy evropské vzájemnosti a dynastické, etnické či státní střety.

Nezapomínejme! Právě tak jako lidé v 18. století žijeme v ancient régime. Rozhodující ideje přeměněné v masový pocit mohou vést ke zrození nové kultury…

Uvítáme spolupráci také v oblastech:

Překladatelství (italština, španělština, skandinávské a baltské jazyky, francouzština, ruština, srbochorvatština, rumunština, maďarština, polština, japonština, němčina, angličtina).
Grafika – (web)design – typografie – fotografie – film – hudba.
Autorské texty všech žánrů (od lyriky, včetně satiry, přes rozličnou epiku a drama až po věcnou literaturu reportáží, esejů a článků).
Klasická výtvarná umění (ale i kreslený humor).
Finanční podpora.

www.facebook.com twitter.com feedburner.com Feed